Jul. 29th, 2021
《DEEMO II》最新實機試玩影片

由《DEEMO II》遊戲製作人展示一小段實機遊玩內容
搶先一睹Echo如何在車站中與居民互動、探索樂譜的過程

《DEEMO II》最新實機試玩影片

第一波搶先體驗《DEEMO II》資格釋出

是否期待能早日遊玩,與Echo、Deemo一起冒險呢?
只要填寫【上市前意見調查問卷】就有機會獲得封測資格

填寫問卷

Further information of 《DEEMO II》:

Google Play 預註冊
DEEMO II 官方網站
DEEMO 官方Facebook
DEEMO 官方Twitter